1.Definitities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Maatschap: de maatschap Guurink Wintermans Belastingadviseurs, die uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestaat.
 • Cliënt: de contractspartij van de Maatschap.
 • Kantoor: de Maatschap, en de via arbeidsovereenkomst aan de Maatschap verbonden personen.

2. Opdracht

Een opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door aan het Kantoor verbonden maten.

 1. Iedere opdracht aan het Kantoor wordt geacht te zijn verleend aan de Maatschap, wat betekent dat de Cliënt ermee instemt dat de Maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van de Maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 2. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Geheimhouding

Het Kantoor is jegens de Cliënt verplicht tot geheimhouding over hetgeen het Kantoor uit hoofde van de opdracht heeft vernomen, tenzij het Kantoor een wettelijke of beroepsplicht heeft tot bekendmaking.

5. Archivering

Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde dossier wordt (na afwikkeling er van) gedurende zeven jaar bewaard, waarna zij het recht heeft om het dossier te vernietigen.

6. Honorarium

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is Cliënt aan het Kantoor honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting, en vermeerderd met verschotten. Partijen kunnen ook een vast bedrag overeenkomen als honorarium, vermeerderd met omzetbelasting en verschotten.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren van het Kantoor vermenigvuldigd met het geldende uurtarief als toepasselijk op het moment van uitvoering.
 3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, maandelijks in rekening gebracht.

7. Betaling

 1. Declaraties van de Maatschap dienen binnen 21 dagen na declaratiedatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn is, nadat Cliënt ten minste eenmaal door het Kantoor is aangemaand, de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente. Het Kantoor is alsdan gerechtigd ter hare keuze de werkzaamheden in het betreffende dossier op te schorten of te beëindigen onder mededeling daarvan aan de Cliënt.
 2. Indien de Maatschap incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.

8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 2. Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Kantoor in het desbetreffende dossier gedurende het kalenderjaar, waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium (exclusief voorschotten) tot een bedrag van maximaal € 50.000.
 3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van Cliënt.

9. Inschakeling Derden

 1. Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Kantoor zal daar met de Cliënt over overleggen.
 2. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden omschreven.
 3. Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

10. Geschillen

 1. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de opdracht, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden in het arrondissement te Rotterdam beslecht.